Polityka prywatności

European Business Dialogue Sp. z o.o.

Szanowny Odbiorco,

uprzejmie informujemy, że European Business Dialogue Sp. z. o.o. przetwarza Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest European Business Dialogue Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie ( 02-972 ) ul. Herbu Janina 3A lok 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263871, kapitał zakładowy 50.000,-, NIP: 0000263871, Regon: 140701665, zwana dalej Administratorem.

2) Podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. uzasadniony interes administratora polegający na przekazywaniu Tobie informacji, w tym informacji dotyczących realizowanych projektów, a także wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych na ww potrzeby mieści się w zakresie działalności gospodarczej administratora, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia ostatniego kontaktu.

3) Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby zatrudnione lub upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom bez Twojej zgody.

4) Administrator może w ramach wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez European Business Dialogue Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ujawnić dane osobowe podmiotom wykonującym usługi na rzecz Spółki na podstawie zawartych z administratorem umów, wyłącznie w niezbędnym zakresie w ramach powierzenia przetwarzania danych (m. in. prawnik, księgowa, analityk itp.).

5) Dane osobowe mogą zostać również ujawnione lub przekazane innym podmiotom, niż Administrator, jeżeli przepis powszechnie obowiązującego prawa ustanawia dla Spółki takowy obowiązek. Taka sytuacja dotyczy podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na przykład przez sąd lub organy ścigania po wskazaniu podstawy prawnej żądania.

6) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przekazywania Tobie informacji, w tym informacji o realizowanych projektach, zarówno w sposób zautomatyzowany, poprzez wyszukiwanie w bazie danych, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

7) W odniesieniu do danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Żądanie realizacji każdego z powyższych praw możesz zgłosić w dowolnym momencie na adres iwona.strykier@ebd.org.pl.

8) Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Polityka prywatności - pobierz: EBD-Informacja RODO.pdf.


European Business Dialogue Sp. z o.o.
ul. Herbu Janina 3a/28, 02-972 Warszawa
NIP: 951 219 50 52
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000263871
Spółka reprezentowaną przez Iwonę Strykier-Sibilską, Prezesa Zarządu


info@ebd.org.pl

EBD Sp. z o.o.
ul. Herbu Janina 3a/28,
02-972 Warszawa